PGS. TS. Ngô Hồng Sơn

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn

Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa