TS. Nguyễn Nhật Quang

TS. NGUYỄN NHẬT QUANG

Phó Chủ tịch VINASA

Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa

Tiểu sử

Ông là một trong những sáng lập viên của VINASA, Phó Chủ tịch VINASA từ năm 2002 đến nay, Viện trưởng viện Khoa học Công nghệ VINASA từ năm 2011.

1975 – 1980: Tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Vorosilopgrad – Nga

1981 – 1987: Nghiên cứu sinh Học viện quân sự Brno – Cộng hoà Séc

1988 – 1993: Ông là giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự

Năm 2002: Ông là một trong những thành viên sáng lập ra Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA

Từ năm 1994 đến nay: Ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Hài Hòa.