Diễn Đàn Đất Đai

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA, Giám đốc eDT

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA, Giám đốc eDT

Biography

TS. Nguyễn Việt Hải

Phó Viện trưởng Viện KHCN VINASA

Giám đốc Công ty TNHH Phát triển phần mềm và Đào tạo (eDT)