Diễn Đàn Đất Đai

TS. Hà Văn Sang

Giảng viên chính, Khoa HTTT Kinh tế, Học viện Tài chính

TS. Hà Văn Sang

Giảng viên chính, Khoa HTTT Kinh tế, Học viện Tài chính

Biography

TS. Hà Văn Sang

Giảng viên chính, Khoa HTTT Kinh tế, Học viện Tài chính