Diễn Đàn Đất Đai

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Phó Giám đốc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Phó Giám đốc, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Biography

PGS.TS. Đặng Hoài Bắc

Phó Giám đốc phụ trách KHCN của Học viện CNBCVT, tham gia các Hội đồng chuyên môn của Nhà nước, Bộ KHCN, Bộ TTTT trong lĩnh vực ICT. Có hơn 30 công trình công bố quốc tế, xuất bản 04 sách, tài liệu phục vụ giảng dạy nghiên cứu trong lĩnh vực ICT.