Diễn Đàn Đất Đai

Ông Phí Anh Tuấn

Kỹ sư - Chairman, P.A.T Consulting Ltd.

Ông Phí Anh Tuấn

Kỹ sư - Chairman, P.A.T Consulting Ltd.

Biography

Ông Phí Anh Tuấn

Kỹ sư – Chairman, P.A.T Consulting Ltd.