Diễn Đàn Đất Đai

Ông Lê Quang Minh

Tiến sỹ, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Ông Lê Quang Minh

Tiến sỹ, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN

Biography

Ông Lê Quang Minh

Tiến sỹ, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQGHN