Diễn Đàn Đất Đai

Mr. KUONG KIT (Jake) Chan

Macao

Mr. KUONG KIT (Jake) Chan

Macao

Biography

Email: jake.chan@mcs.mo

Tel: +853 62080690