Diễn Đàn Đất Đai

Tiến độ triển khai

Chương trình bình chọn và công nhận Danh hiệu Sao Khuê 2020 được triển khai qua 6 bước với tiến độ như sau:

  • Bước 1: Phát động chương trình (tháng 01/2020– 06/3/2020) các Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia chương trình, truy cập http://dangky.danhhieusaokhue.vn/ để làm hồ sơ đăng ký trực tuyến.
  • Bước 2: Sơ loại hồ sơ
  • Bước 3: Thuyết trình và thẩm định số liệu (dự kiến từ 14-23/3/2020) Doanh nghiệp thuyết trình trực tiếp về sản phẩm/dịch vụ/ giải pháp đề cử Sao khuê của đơn vị mình; Ban Tổ chức có thể khảo sát thêm một số khách hàng đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị tham gia Danh hiệu Sao Khuê 2020
  • Bước 4: Bình chọn Chung tuyển và Công nhận Danh hiệu (Dự kiến 28/3/2020)
  • Bước 5: Tổ chức Lễ Công bố và Trao Danh hiệu (Dự kiến ngày 25/4/2020)
  • Bước 6: Triển khai Chương trình truyền thông để quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ được công nhận Danh hiệu Sao Khuê (Suốt năm 2020).