Diễn Đàn Đất Đai

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng Khoa, Khoa CNTT, Đại học Văn Lang

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng Khoa, Khoa CNTT, Đại học Văn Lang

Biography

TS. Hoàng Lê Minh

Trưởng Khoa, Khoa CNTT, Đại học Văn Lang