Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp Quốc gia

Ông Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp Quốc gia

Biography

Ths. Nguyễn Tiến Trung

Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp Quốc gia