Diễn Đàn Đất Đai

PGS. TS. Trần Minh Quang

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

PGS. TS. Trần Minh Quang

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Biography

PGS. TS. Trần Minh Quang

Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính