Diễn Đàn Đất Đai

PGS. TS. Tạ Minh Thanh

Chủ nhiệm Bộ môn, Bộ môn Công nghệ mạng, Khoa CNTT, Học viện KTQS

PGS. TS. Tạ Minh Thanh

Chủ nhiệm Bộ môn, Bộ môn Công nghệ mạng, Khoa CNTT, Học viện KTQS

Biography

PGS. TS. Tạ Minh Thanh

Chủ nhiệm Bộ môn, Bộ môn Công nghệ mạng, Khoa CNTT, Học viện KTQS