Diễn Đàn Đất Đai

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam

Biography

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoài

Viện trưởng Viện Trí Tuệ Nhân Tạo Việt Nam (AI Academy Vietnam)