Diễn Đàn Đất Đai

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn

Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn

Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa

Biography

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn

Khoa CNTT, Trường Đại học Phenikaa