Diễn Đàn Đất Đai

Ông Trần Quý Nam

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ông Trần Quý Nam

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Biography

Ông Trần Quý Nam

Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông