Diễn Đàn Đất Đai

Ông Phạm Văn Hải

Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Thông tin- Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ông Phạm Văn Hải

Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Thông tin- Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Biography

Ông Phạm Văn Hải

Phó giáo sư, TS  (Trí tuệ nhân tạo, Big data ), giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ Thông tin- Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội