Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Văn Bá

Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Văn Bá

Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Biography

Ông Nguyễn Văn Bá

Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông