Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT-TT

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT-TT

Biography

Ông Nguyễn Thanh Tuyên

Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông