Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Thái Khang

Trưởng ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Khang

Trưởng ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam

Biography

Ông Nguyễn Thái Khang

Trưởng ban Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam