Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Ngọc Minh

Phó Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần FPT

Ông Nguyễn Ngọc Minh

Phó Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần FPT

Biography

Ông Nguyễn Ngọc Minh

Phó Giám đốc Công nghệ Công ty Cổ phần  FPT