Diễn Đàn Đất Đai

Ông Mai Duy Quang

Giám đốc, Topica Founder Institute

Ông Mai Duy Quang

Giám đốc, Topica Founder Institute

Biography

Ông Mai Duy Quang

Giám đốc, Topica Founder Institute

Phó chủ tịch VINASA