Diễn Đàn Đất Đai

Ông Lâm Quang Nam

Chuyên gia CNTT - Chủ tịch, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG

Ông Lâm Quang Nam

Chuyên gia CNTT - Chủ tịch, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG

Biography

Ông Lâm Quang Nam

Chuyên gia CNTT – Chủ tịch, Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG