Diễn Đàn Đất Đai

Bảng chấm điểm

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM THEO TIÊU CHÍ

Công thức đánh giá:

–          Điểm trung bình = Điểm tiêu chí 1* trọng số + Điểm tiêu chí 2* trọng số + Điểm tiêu chí 3* trọng số…

–          Điểm tiêu chí = Tiêu chí chi tiết 1* trọng số + Tiêu chí chi tiết 2* trọng số + Tiêu chí chi tiết 3* trọng số…

 

NHÓM 1: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM TIÊU BIỂU 

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)
1 Tính độc đáo 15 Công nghệ sáng tạo 60
Định hình/phù hợp xu hướng 40
2 Tính hiệu quả 15 Tối ưu quy trình, quản lý 40
Tăng năng suất 30
Tiết kiệm chi phí sản xuất 30
3 Tiềm năng thị trường 15 Thị phần và tiềm năng thị trường 60
Mô hình, chiến lược kinh doanh 40
4 Tính năng 10 Khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng 50
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến 25
Tính năng bảo mật 25
5 Công nghệ,  chất lượng sản phẩm 15 Công nghệ tiên tiến 40
Các tiêu chuẩn/quy trình áp dụng 30
Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng 30
6 Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng 20 Doanh thu sản phẩm 40
Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng 30
Tác động kinh tế, xã hội 30
7 Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày 10 Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh 30
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác 40
Trả lời tốt các câu hỏi 30

 

NHÓM 2: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0

Không phân biệt lĩnh vực, có ứng dụng các công nghệ AI, IoT, Big Data, BlockChain, SMAC, RPA, VR, AR…

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)
1 Tính độc đáo 20 Công nghệ sáng tạo/độc đáo 60
Định hình/phù hợp xu hướng 40
2 Tính hiệu quả 15 Tối ưu quy trình, quản lý 40
Tăng năng suất 30
Tiết kiệm chi phí sản xuất 30
3 Tiềm năng thị trường 15 Thị phần và tiềm năng thị trường 60
Mô hình, chiến lược kinh doanh 40
4 Tính năng 10 Đáp ứng nhu cầu người dùng 50
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến 25
Tính năng bảo mật 25
5 Công nghệ, chất lượng sản phẩm 20 Công nghệ tiên tiến 40
Các tiêu chuẩn áp dụng 30
Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng 30
6 Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng 10 Doanh thu sản phẩm 40
Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng 30
Tác động kinh tế, xã hội 30
7 Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày 10 Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh 30
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác 40
Trả lời tốt các câu hỏi 30

 

NHÓM 3: SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)
1 Tính độc đáo/sáng tạo 20 Công nghệ sáng tạo 60
Định hình/phù hợp xu hướng 40
2 Tính hiệu quả 10 Tối ưu quy trình, quản lý 40
Tăng năng suất 30
Tiết kiệm chi phí sản xuất 30
3 Năng lực gọi vốn 15 Số lượng nhà đầu tư 50
Số lượng vốn gọi được 50
4 Tiềm năng thị trường 15 Thị phần và tiềm năng thị trường 60
Mô hình, chiến lược kinh doanh 40
5 Tính năng 10 Đáp ứng nhu cầu người dùng 50
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến 25
Tính năng bảo mật 25
6 Công nghệ,  chất lượng sản phẩm 10 Công nghệ tiên tiến 40
Tuân thủ các tiêu chuẩn 30
Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng 30
7 Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng 10 Doanh thu sản phẩm 20
Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng 40
Tác động kinh tế, xã hội 40
8 Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày 10 Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh 30
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác 40
Trả lời tốt các câu hỏi 30

 

NHÓM 4: CÁC SẢN PHẨM, GIẢI PHÁP PHẦN MỀM MỚI

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)
1 Tính độc đáo 20 Công nghệ sáng tạo 60
Định hình/phù hợp xu hướng 40
2 Tính hiệu quả 15 Tối ưu quy trình, quản lý 40
Tăng năng suất 30
Tiết kiệm chi phí sản xuất 30
3 Tiềm năng thị trường 15 Thị phần và tiềm năng thị trường 60
Mô hình, chiến lược kinh doanh 40
4 Tính năng 15 Đáp ứng nhu cầu người dùng 50
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến 25
Tính năng bảo mật 25
5 Công nghệ, chất lượng sản phẩm 15 Công nghệ tiên tiến 40
Tuân thủ các tiêu chuẩn 30
Sự ổn định và độ tin cậy/sự hài lòng của khách hàng 30
6 Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng 10 Doanh thu sản phẩm 20
Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng 40
Tác động kinh tế, xã hội 40
7 Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày 10 Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh 30
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác 40
Trả lời tốt các câu hỏi 30

 

NHÓM 5: CÁC DỊCH VỤ CNTT

Stt. Tiêu chí Trọng số (%) Tiêu chí chi tiết Trọng số (%)
1 Tính độc đáo/sáng tạo 15 Công nghệ sáng tạo/độc đáo 60
Định hình/phù hợp xu hướng 40
2 Tính hiệu quả 15 Tối ưu quy trình, quản lý 40
Tăng năng suất 30
Tiết kiệm chi phí sản xuất 30
3 Tiềm năng thị trường 15 Thị phần và tiềm năng thị trường 60
Mô hình, chiến lược kinh doanh 40
4 Tính năng 10 Đáp ứng nhu cầu người dùng 50
Khả năng tương thích và phát triển tùy biến 25
Tính năng bảo mật 25
5 Chất lượng dịch vụ 15 Công nghệ tiên tiến/tỉ lệ lỗi/sự hài lòng của khách hàng 40
Các tiêu chuẩn áp dụng 30
Chăm sóc khách hàng và hậu mãi 30
6 Tài chính/doanh thu/ tác động kinh tế, xã hội/số lượng người sử dụng 20 Doanh thu dịch vụ 50
Số lượng người/DN/tổ chức sử dụng 25
Tác động kinh tế, xã hội 25
7 Chất lượng hồ sơ, năng lực trình bày 10 Chuẩn bị hồ sơ hoàn chỉnh 30
Trình bày rõ ràng, thông tin chính xác 40
Trả lời tốt các câu hỏi 30