Diễn Đàn Đất Đai

Journalist / MA Pham Phuong Thuy

IT Correspondent, VnExpress Electronic Newspaper

Journalist / MA Pham Phuong Thuy

IT Correspondent, VnExpress Electronic Newspaper

Biography

Journalist / MA Pham Phuong Thuy

IT Correspondent, VnExpress Electronic Newspaper