Diễn Đàn Đất Đai

Mr. Nguyen Ngoc Minh

Technology Deputy Director of FPT

Mr. Nguyen Ngoc Minh

Technology Deputy Director of FPT

Biography

Mr. Nguyen Ngoc Minh

Technology Deputy Director of FPT