Diễn Đàn Đất Đai

Assoc. Prof. Dr. Ngo Hong Son

Dean of IT Faculty, Phenikaa University

Assoc. Prof. Dr. Ngo Hong Son

Dean of IT Faculty, Phenikaa University

Biography

Assoc. Prof. Dr. Ngo Hong Son

Dean of IT Faculty, Phenikaa University