Quyết định kinh phí

I/ Với các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT thuộc các Nhóm 1, 5:

  1. Mức đóng góp 12 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2018 dưới 1 tỷ đồng.
  2. Mức đóng góp 16 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2018 từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng.
  3. Mức đóng góp 20 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2018 từ 2 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng.
  4. Mức đóng góp 24 triệu đồng đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2018 từ 4 đến dưới 8 tỷ đồng.
  5. Mức đóng góp 28 triệu đồng đối với các sản phẩm, dịch vụ có doanh thu năm 2018 từ 8 tỷ đồng trở lên.

II/ Với các sản phẩm miễn phí, chưa thu phí hoặc có doanh thu gián tiếp từ nguồn quảng cáo hay các nguồn khác có doanh thu và các sản phẩm thuộc Nhóm 2, 3, 4:  mức đóng góp chung là 20 triệu đồng.

III/ Với các sản phẩm sử dụng nội bộ: áp dụng mức đóng góp chung là 25 triệu đồng. 

 

*Ghi chú: Sản phẩm trong quy định này bao gồm: sản phẩm phần mềm, giải pháp phần mềm

 

——————

Pin It