Danh sách Danh hiệu Sao Khuê 2019

DANH SÁCH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ XUẤT SẮC ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU TOP 10 SAO KHUÊ 2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-VINASA ký ngày 01/04/2019 của Chủ tịch VINASA v/v công nhận Danh hiệu TO...
GDD_9144

Lễ Công bố và Trao Danh hiệu Sao Khuê 2019

94 sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc được trao Danh hiệu Sao Khuê 2019. Trong đó, riêng Top 10 có tổng doanh thu năm 2018 đạt gần 2600 tỉ đồng, tương đương 111 triệu đô-la Mỹ. VINASA đưa ra lời “hiệu t...