DSC_2237

Danh sách Danh hiệu Sao Khuê 2018

DANH SÁCH DANH HIỆU TOP 10 SAO KHUÊ 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-VINASA ngày 11/4/2018 của Chủ tịch VINASA v/v công nhận Danh hiệu TOP 10 Sao Khuê 2018) 1)     Hệ thống ngân hàng ...
DSC_2237

Lễ kỷ niệm 15 năm và trao Danh hiệu Sao Khuê 2018

  73 sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc được trao Danh hiệu Sao Khuê 2018 TOP 10 Danh hiệu Sao Khuê 2018: sự chuyển đổi mạnh mẽ của các doanh nghiệp CNTT trong cách mạng công nghệ 4.0   Hà Nội, ngày 21/...